OCYNKOWNIA

Ochrona Danych Osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2/art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L. 2016.119.1), dalej RODO, informujemy, iż:


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EKOCHRON Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Ogrodzonej, ul. Przemysłowa 15; 43-426 Dębowiec; NIP: 5482576852; REGON: 241063175; KRS: 0000317501, Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS.


2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o konieczność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych działań gospodarczych dokonywanych przez Administratora. Polegają one na oferowaniu i sprzedaży Klientom produktów oraz świadczeniu usług realizowanych w ramach działalności prowadzonej przez Administratora.


3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są ręcznie i informatycznie (cyfrowo).


4) Pani/Pana dane podlegające przetwarzaniu to: imię, nazwisko, dane adresowe i rejestrowe, numer telefonu, adres e-mail, numery rachunków bankowych, a w przypadku usług transportowych numery rejestracyjne pojazdów oraz numery dowodów osobistych, ewentualnie paszportów, i numery telefonów kierowców.


5) Przetwarzane dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dotyczą lub od innych admninistratorów. Mogą również pochodzić z powszechnie dostępnych źródeł publicznych (KRS, CEIDG).< br/> Przekazywanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak może stanowić warunek konieczny zawarcia umowy.


6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie i przechowywanie, jednak na okres nie krótszy niż okres obowiązkowy, wynikający z odrębnych przepisów prawnych (np. podatkowych, rachunkowych, roszczeniowych).


7) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi księgowe, bankom oraz firmom obsługującym usługi płatnicze (terminal płatniczy, płatności on-line), firmom świadczcącym usługi spedycyjne, kurierskie, transportowe i pocztowe, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną, windykacyjną i prawną, audytorom oraz innym podmiotom, jeśli jest to konieczne do realizacji umowy (ubezpieczyciele, organy i urzędy państwowe).


8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.


9) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.


10) Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


11) Kontakt z Inspoktorem Ochrony Danych w sprawie przetwarzania i przechowywania danych osobowych możliwy jest telefonicznie pod numerem 338579010, mailowo na adres: sprzedaz@ekochron.pl, listownie, pisząc na adres firmy lub bezpośrednio w siedzibie firmy.